Начало » Статии » Нови правоимащи лица на парични обезщетения за майчинство и промени в документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство, които лицата подават при осигурителя и в документите, които осигурителите представя

Нови правоимащи лица на парични обезщетения за майчинство и промени в документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство, които лицата подават при осигурителя и в документите, които осигурителите представя


Нови правоимащи лица на парични обезщетения за майчинство и промени в документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство, които лицата подават при осигурителя и в документите, които осигурителите представят в НОИ от 01.06.2017 г.


Във връзка с направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда, свързани с разширяване кръга на правоимащите лица на парични обезщетения за майчинство, с ПМС № 68 от 5 април 2017 г. са направени изменения и допълнения на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Промените в изплащането на парични обезщетения за майчинство са в сила от 01.06.2017 г. От тази дата са в сила и нови образци на документи които лицата представят при осигурителя си за изплащане на съответния вид обезщетение и в документите, които осигурителите представят в НОИ.
В кръга на правоимащите лица на парични обезщетения за майчинство са включени и:
1. Осиновителите на дете до 5 годишна възраст през време на разрешения от работодателя отпуск по чл. 163, ал. 9 от КТ. По реда на чл. 163, ал. 9 от КТ се разрешава 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване. Отпускът се разрешава от деня на предаване на детето за осиновяване. Важно условие за разрешаване на отпуска е осиновителката и осиновителят да се намират в брак или да живеят в едно домакинство. През време на отпуска тези лица имат право на парично обезшетение за осиновяване на дете за срок до 15 календарни дни, при положение че са осигурени за общо заболяване и майчинство (чл. 50, ал. 6 КСО). До сега право на обезщетение имаха само бащите.
2. Лицата, при които е настанено дете по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето - приемни родители, близки и роднини. На основание допълнението в чл. 50, ал. 5 от КСО тези лица имат право на обезщетение, определено по реда на паричните обезщетения за бременност и раждане до 410 календарни дни, в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане при положение, че са осигурени за общо заболяване и майчинство.
Паричното обезщетение ще се изплаща за времето, през което лицето ползва отпуск, който се разрешава на основание новата ал. 7 на чл. 163 от Кодекса на труда. Според тази разпоредба работничка или служителка, при която е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, има право на отпуск при бременност и раждане в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичането срока на полагащия се отпуск за раждане. Този отпуск не може да се ползва едновременно с отпуска за бременност и раждане по чл.163, ал.1, който лицето ползва в качеството си на майка и с отпуска по чл.163, ал.6 при осиновяване на дете.
При настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи, съпругът на работничката или служителката има право на парично обезщетение след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка от 410 кал. дни, когато с нейно съгласие ползва отпуск по реда на чл.163, ал.12 от КТ. Съпругът на работничката или служителката има право и на парично обезщетение за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст по чл.53 от КСО, когато вместо съпругата си ползва отпуска по чл.164а, ал.1 от КТ.
3. След навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни със съгласието на майката/осиновителката по време на разрешения отпуск освен бащата и осиновителят право на парично обезщетение ще имат и:
- един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата/осиновителят, когато бащата (осиновителят) е починал. Отпускътт на лицата се разрешава по реда на чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда. В случаите, при които бащата е неизвестен отпускът по чл. 163, ал. 10 може да се ползва от един от родителите на майката;
- един от родителите на работничка или служителка, когато сама е осиновила дете. Отпускът на лицата се разрешава по реда на ал. 11 на чл. 163 КТ.
4. На основание чл. 51 от КСО при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката), което я възпрепятства да гледа детето, на лицето, което ползва отпуска по чл. 167 от Кодекса на труда, се изплаща паричното обезщетение по чл. 49 (обезщетение при бременност и раждане), чл. 53 (обезщетение при отглеждане на малко дете), а от 01.06.2017 г. по чл. 53а от КСО (обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст). До сега в тези случаи право на отпуск по реда на чл.167 от КТ имаха бащата и осиновителя на дете до 2 годишна възраст. С негово съгласие тези отпуски могат да се ползват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.
От 01.06.2017 г. в кръга на правоимащите лица на отпуск по чл.167 от КТ са включени и:
- един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя) на дете до 2 годишна възраст, когато бащата (осиновителят) е починал;
- осиновител на дете от 2 до 5 годишна възраст. Когато осиновителят е починал съответната част от отпуска при осиновяване се ползва от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение;
- един от родителите на майката на дете до 2-годишна възраст, когато бащата е неизвестен;
- един от родителите на работничка или служителка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст.
Ако починат и двамата родители на дете до 2-годишна възраст, ако детето не е настанено в детско заведение, съответната част от отпуските се ползува от настойника, а с негово съгласие - от един от родителите на майката или на бащата на детето.
На основание новата ал. 15 на чл. 163 от КТ, в сила от 1.06.2017 г., в случаите, при които майката/осиновителка не ползва отпуск поради бременност, раждане и осиновяване по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 КТ и се завърне на работа, продължава да получава парично обезщетение от ДОО. Важно условие за изплащане на паричното обезщетение е бащата, бабата или дядото също да не ползват отпуск по реда на чл. 163, ал. 10 или ал. 11 от КТ за детето.
Така от 01.06.2017 г. майките/осиновителките ще могат да ползват и един нов вид парично обезщетение за майчинство - обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане. С новата разпоредба на чл.50а от КСО е създадено правно основание майките/осиновителките, осигурени за общо заболяване и майчинство с право на обезщетение за бременност и раждане, да получават парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за бременност и раждане при положение, че след изтичане на периода след раждане, който се разрешава от здравните органи се завърнат на работа. Когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а когато той е починал – на настойника. Обезщетението се изплаща, при положение, че лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство.
Така при раждане на дете в периода от 410 календарни дни майките/осиновителките имат следните възможности:
- да използват отпуска при бременност и раждане и да получават парично обезщетение за целия период до 410 кал. дни;
- след изтичане на периода след раждане, който се разрешава от здравните органи, да се завърнат на работа и да получават 50 на сто от полагащото се парично обезщетение за бременност и раждане;
- да прекъснат ползването на отпуска до 410 календарни дни и да получават обезщетение по чл.50а от КСО до края на периода;
- след навършване на 6-месечна възраст на детето да прехвърлят ползването на отпуска до 410 календарни дни на бащата/осиновителя, който да получава парично обезщетение за остатъка до 410 календарни дни при положение, че е осигурен за общо заболяване и майчинство.
От 01.06.2017 г. за изплащане на парични обезщетения за майчинство осигурените лица ще представят пред осигурителя си нови образци на документи – прил. № от 1 до 8 от наредбата. В новите документи се попълват всички данни, които се съдържаха в действащите до 01.06.2017 г. образци, като във връзка с новите правоимащи лица се попълват и нови данни, необходими за определяне на правото им на парични обезщетения.


При осигурителя осигурените лица представят следните видове документи:


1. ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – прил. №1 от наредбата. Декларацията се попълва в следните случаи:
- при първото представяне на удостоверение приложение № 9 от наредбата осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси следва еднократно да удостоверят данните относно банковата сметка на осигуреното лице за изплащане на паричните обезщетения. Тези данни лицата декларират с декларация, прил. №1 от наредбата;
- при представяне на болничен лист след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.
От 01.06.2017 г. декларация, прил. №1 от наредбата ще попълват и лицата, при които е настанено дете по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, когато искат изплащане на парично обезщетение за раждане на дете за периода до 135 календарни дни.
2. За изплащане на парични обезщетения при бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и 5 КСО се представя ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец прил. № 2 от наредбата. Заявлението се подава от майка, баща, баба, дядо, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст, настойник, лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
3. За изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5- годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни се представя ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец прил. № 3 от наредбата. Заявлението се подава от бащи и от осиновители на дете до 5-годишна възраст, когато искат да им бъде изплатено този вид обезщетение.
4. За изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни се представя ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец прил. № 4 от наредбата. Заявлението се подава от баща/осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба, дядо, съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. За изплащане на парично обезщетение при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53а КСО се представя ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец прил. № 5 от наредбата. Заявлението се подава от осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна възраст, осиновител, който сам е осиновил дете от 2- до 5- годишна възраст, баба, дядо.
6. За изплащане на парично обезщетение при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 кал. дни се представя ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец прил. № 6 от наредбата. Заявлението се подава от осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст, баба, дядо.
7. За изплащане на паричните обезщетения за отглеждане на малко дете по чл. 53 и 54 КСО се представя ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец прил. № 7 и 8 от наредбата.
Заявление прил. №7 от наредбата се подава от майка, баща, баба, дядо, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст, настойник, лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Заявление прил. №8 от наредбата се подава от майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и настойник при неизползване на отпуска за отглеждане на малко дете.
Всички правоимащи лица попълват и подават при осигурителя си съответното заявление в зависимост от исканото парично обезщетение. Тези лица декларират факти и обстоятелства, свързани с правото им на парично обезщетение като майка, баща, осиновителка, осиновител, баба, дядо, приемен родител или настойник. При промяна на декларираните обстоятелства в срок от три работни дни лицата подават ново заявление, с което декларират настъпилата промяна.
8. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец прил. №2а от наредбата.
За майките, които се завръщат на работа след отпуска от 135 календарни дни, който се разрешава от здравните органи и искат да получават 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение с чл. 4, т. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е определен нов вид документ, който се подава при осигурителя и това е Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни по образец, прил. 2а от наредбата.
В заявлението-декларация лицето, което иска изплащане на обезщетение по чл.50а от КСО попълва личните си данни, данни за детето и качеството в което иска изплащане на това обезщетение – майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст, настойник. В заявлението лицето декларира редица обстоятелства, свързани с правото на парично обезщетение.
В декларацията се попълват и данни за банковата сметка, по която да бъде изплащано паричното обезщетение при положение, че за лицето няма декларирана банкова сметка за изплащане на парични обезщетения в НОИ.
При промяна в декларираните обстоятелства лицето декларира настъпилата промяна с подаване на нова декларация.

Автор: Румяна Станчева
 

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.