TERES


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


ТЕRES автоматизира работата по планиране и отчитане на труда, работната заплата и управлението на персонала. Осъществява връзка чрез файлов експорт с най-разпространените счетоводни продукти, с различни видове банков софтуер, с персоналния регистър на Националния осигурителен институт, както и двупосочна комуникация с някои специализирани системи за управление на пропускателния режим в предприятията.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Големият функционален обхват на продукта се основава на модулен принцип на съставяне, предлагане, актуализиране и усъвършенстване. Основният модул, наречен “СТАРТОВ ПАКЕТ”, притежава функционални възможности, позволяващи цялостната обработка на заплатите, разпределение на средствата за работни заплати и осигурителни вноски по направления на разходите (изделия, поръчки, функционални звена и т.н.), общо и по елементи, генерира справки, необходими за икономически анализи и за целите на управлението. Отпечатва трудови договори и допълнителни споразумения към тях, служебни бележки и достоверения, уведомления и други. Поддържа оперативен поименен архив с данни по месеци от текущата и три предходни години. Системата предлага и работа с отдалечен достъп през Интернет до централизирана база данни на TERES.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ
 

TERES разполага с повече от 100 допълнителни модула, най-използвани от които са:


• Изготвяне на декларации за осигурените лица за ДОО и за Здравното осигуряване.
• Изготвяне на Уведомления за регистрация на трудовите договори в НОИ.
• Годишно преизчисляване на данъка за доходите от трудови правоотношения, изготвяне на служебни бележки за доход и удържан данък.
• Следене на остатъци от неизползван платен и неплатен отпуск, отчети по НСС19.
• Корекции на плащания за минали периоди и отразяване в персоналния регистър на НОИ на промените в осигурителния стаж и доход.
• Автоматична интерфейсна връзка със счетоводни, контролно-пропускателни, банкови и застрахователни системи.
• Експорт и импорт на данни с MS Excel.
• Обработка на възнаграждения при работа на сменни графици.
• Многофирмен вариант на работа.
• Подробна информация за разходите за заплати, осигуряваща многовариантна прогностика.
• Индивидуално и бригадно отчитане на труда по норми и разценки в 4 варианта.
• Самостоятелно генериране на допълнителни екрани за кадрова информация, подготовка и отпечатване на трудови договори и допълнителни споразумения към тях.
• Макроезик за генериране на справки, документи, изходи за електронни таблици и други системи.
 

ИНСТАЛАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
 

Целият процес по инсталация, внедряване и поддръжка на програмния продукт TERES се извършва от висококвалифицирани служители на фирмата и от лицензирани дистрибутори, владеещи продукта и нормативната уредба. При промени в нормативната уредба по труда и по осигурителните отношения, актуализацията се извършва в срокове, отговарящи на изменените изисквания. Актуализираните програми се предоставят на потребителите чрез дистрибуторската мрежа или чрез Интернет. Развит е абонаментният принцип за поддържане и консултации. От началото на 2001 г. продуктът се предлага и под наем. Наемните отношения включват безплатно предоставяне на всички нови версии и консултации по прилагане на нормативната уредба.
В услуга на клиентите е ежемесечното информационно издание на Интелсофт - ИНФОБЮЛЕТИН. Освен информация за новите възможности на ТЕRES, читателите получават компетентни решения на проблеми, възникващи при промяна на нормативни документи, и указания за работа с програмата. Споделя се положителен опит. Водещи специалисти в областта на труда и осигурителните отношения отговарят на поставени въпроси.
Контакт с потребителите се извършва и чрез организирания форум в Интернет страницата
www.intelsoft.net. Интелсофт организира проблемно-ориентирани семинари с участието на висококвалифицирани специалисти по избраната тема.
 

КЛИЕНТИ
 

С продукта работят над 2700 учреждения, големи и малки фирми от всички сфери на икономиката. Между тях са Народно събрание на Република България, Министерски съвет, Министерство на труда и социалната политика, Национален осигурителен институт, поделения на Министерство на финансите и на Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването и всички негови подразделения, системата на НЕК, БДЖ и други. ТЕRES ползват и редица фирми от машиностроенето, текстилната и шивашката промишленост, селското стопанство, тютюневата и хранително-вкусова промишленост, химията и рудодобива, туризма, учебни и здравни заведения, фирми с чуждестранно участие и др.

Поискайте оферта от ТУК

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - Mtel

0884 644-530  - Mtel

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.